راهنمای فیلتر نویسی ، عملگر ها و دستورات فیلتر نویسی در سایت tsetmc  و دریافت دیتا از tsetmc

منظور از فیلتر نویسی در بورس چیست ؟

فیلتر نویسی در بورس یکی از بهترین روش ها برای انتخاب سهام مستعد رشد می باشد. در فیلتر نویسی با استفاده از کد نویسی و ثبت آن در بخش فیلترهای سایت tsetmc سهم هایی که ویژگی های مد نظر ما را دارند را پیدا میکنیم.

همانطور که میدانیم حدود ۸۰۰ شرکت در بازار بورس اوراق بهادار حضور دارند. اگر ما بخواهیم همه ی آنها را بررسی کنیم قطعا کار زمان بر و بیهوده ای خواهد بود.

اما با فیلترنویسی در حقیقت داریم سهامی را که ویژگی های خاص مد نظر ما را دارند را جدا میکنیم . بعد از آن هم مجدد شرایط تابلو معاملاتی را بررسی میکنیم و در صورتی که از نظر تحلیل بنیادی و تکنینکال نیز شرایط خوبی داشتند جهت خرید اقدام خواهیم کرد.

با استفاده از فیلتر می توانید فقط نمادهایی را در دیده بان بازار مشاهده کنید که دارای مشخصات مورد نظر شما باشند.

بطور مثال می توان به مثال های زیر اشاره نمود:

 • نمایش نمادهایی که بیش از ۱۰۰ بار معامله شده اند.
 • نمایش نمادهایی که دارای صف خرید می باشند
 • نمایش نمادهایی که کمتر از حجم مبنا معامله شده اند

برای مثال فیلتر الگو چکش صعودی :

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

این خط کد در واقع تمامی نماد هایی که الگوی چکش سبز صعودی تشکیل داده اند را به ما نشان میدهد. همانطور که دیدید برای فیلترنویسی نیاز به اطلاعاتی در مورد عملگر ها و توابع کاربردی در فیلتر نویسی داریم.

عملگرهای قابل استفاده در فیلتر

عملگر توضیح مثال
+ جمع (py) + (pl) > 1000
تفریق (pl) – (py) > 100
* ضرب (tno) * (tvol)
/ تقسیم (tval) / (tno)
% باقیمانده تقسیم (tno) % 10
&& و (pl) > 1000 && (pc)>1000
|| یا (pl) > 1000 || (pc)>1000
! نقیض ! ( (pl) – (py) > 100)
== مساوی (pl) == (pc)
> بزرگتر (pl) – (py) > 100
< کوچکتر (pl) – (py) < 100
>= بزرگتر و مساوی (pl) – (py) >= 100
<= کوچکتر و مساوی (pl) – (py) <= 100
!= مخالف (pl) != (pc)

توابع از پیش آماده در فیلتر

تابع توضیح مثال
Math.abs(x) Returns the absolute value of x
Math.ceil(x) Returns x, rounded upwards to the nearest integer
Math.exp(x) Returns the value of E^x
Math.floor(x) Returns x, rounded downwards to the nearest integer
Math.log(x) Returns the natural logarithm (base E) of x
Math.max(x,y,z,…,n) Returns the number with the highest value
Math.min(x,y,z,…,n) Returns the number with the lowest value
Math.pow(x,y) Returns the value of x to the power of y
Math.round(x) Rounds x to the nearest integer
Math.sqrt(x) Returns the square root of x

 

فیلدهای ساده قابل استفاده در فیلتر

فیلد  توضیح مثال
(l18) نماد (l18).indexOf(“x”)==0نمایش نمادهایی که با حرف x شروع می شوند
(l18)[(l18).length-1]==’x’

نمایش نمادهایی که حرف آخر آن x می باشد

(l30) نام (l30).indexOf(“x”)!=-1نمایش نمادهایی که نام آنها شامل x می باشد
(tno) تعداد معاملات (tno)>20نمایش نمادهایی که بیش از ۲۰ بار معامله شده اند
(tvol) حجم معاملات (tvol)>(bvol)نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از حجم مبنا می باشد
(tval) ارزش معاملات (tval)>10000000نمایش نمادهایی که ارزش معامله آنها بیش از یک میلیون تومان می باشد
(py) قیمت دیروز (pyl)>(pmax)نمایش نمادهایی که بیشترین قیمت امروز آنها کمتر از قیمت دیروز می باشد
(pf) اولین قیمت (pf)>=(py)نمایش نمادهایی که اولین قیمت امروز آنها بیشتر یا مساوی  قیمت دیروز می باشد
(pmin) کمترین قیمت (pmin)==(pl)نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها کمترین قیمت روز می باشد
(pmax) بیشترین قیمت (pl) < 5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2 || (pl) > -5 + ( (pmax)-(pmin) ) / 2نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها حراکثر پنج ریال بیشتر یا کمتر از میانگین قیمت (غیر وزنی) روز می باشد
(pl) آخرین قیمت (pl)>=(pc)نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد
(plc) تغییر آخرین قیمت (plc)<=100نمایش نمادهایی که تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند
(plp) درصد تغییر آخرین قیمت (plp)<=1.5نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله ی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند
(pc) قیمت پایانی (pl)>=(pc)نمایش نمادهایی که آخرین قیمت معامله آنها بیشتر یا مساوی قیمت پایانی می باشد
(pcc) تغییر قیمت پایانی (pcc)<=100نمایش نمادهایی که تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی صد ریال داشته اند
(pcp) درصد تغییر قیمت پایانی (pcp)<=1.5نمایش نمادهایی که درصد تغییر قیمت پایانی کمتر یا مساوی یک و نیم درصد داشته اند
(eps) eps
(pe) p/e
(tmin) آستانه مجاز پایین
(tmax) آستانه مجاز بالا
(z) تعداد سهام
(mv) ارزش بازار
(pd1) قیمت خرید – سطر اول
(zd1) تعداد خریدار – سطر اول
(qd1) حجم خرید- سطر اول
(po1) قیمت فروش – سطر اول
(zo1) تعداد فروشنده – سطر اول
(qo1) حجم فروش- سطر اول
(pd2) قیمت خرید – سطر دوم
(zd2) تعداد خریدار – سطر دوم
(qd2) حجم خرید- سطر دوم
(po2) قیمت فروش – سطر دوم
(zo2) تعداد فروشنده – سطر دوم
(qo2) حجم فروش- سطر دوم
(pd3) قیمت خرید – سطر سوم
(zd3) تعداد خریدار – سطر سوم
(qd3) حجم خرید- سطر سوم
(po3) قیمت فروش – سطر سوم
(zo3) تعداد فروشنده – سطر سوم
(qo3) حجم فروش- سطر سوم
(bvol) حجم مبنا
(cs) گروه صنعت

 

دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلتر

فیلد توضیح مثال
[ih] اطلاعات سابقه معاملات [ih].length

تعداد روز های سابقه معاملات

در صورتی که نماد جدیدا تعریف شده باشد و یا در روزهای قبل متوقف باشد این ارایه می تواند کمتر از ۶۰ روز باشد

[ih][n] اطلاعات n روز قبل if(typeof [ih][10]!=”undefined”)

{//do something}

بررسی موجود بودن سابقه معاملات در ۱۱ روز قبل

[ih][n].PClosing
قیمت پایانی در n روز قبل [ih][0].Pclosing>[ih][1].PClosing

قیمت پایانی یک روز قبل بیشتر از قیمت پایانی دو روز قبل باشد.

[ih][n].PDrCotVal
قیمت آخرین معامله در n روز قبل
[ih][n].ZTotTran
تعداد معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotTran5J
حجم معاملات در n روز قبل
[ih][n].QTotCap
ارزش معاملات در n روز قبل
[ih][n].PriceMin
کمترین قیمت در n روز قبل [ih][10].PriceMin!=0 && [ih][10].PriceMin<2000

در روزهای بدون معامله مقدار کمترین قیمت و بیشترین قیمت صفر می باشد، برای کنترل دقیق ابتدا چک کنید که مقدار صفر نداشته باشید

[ih][n].PriceMax
بیشترین قیمت در n روز قبل
[ih][n].PriceYesterday قیمت روز قبل در n روز قبل
[ih][n].PriceFirst اولین قیمت در n روز قبل

اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر

فیلد توضیح مثال
(ct).Buy_CountI
تعداد خریدار حقیقی
(ct).Buy_CountN
تعداد خریدار حقوقی
(ct).Buy_I_Volume
حجم خرید حقیقی
(ct).Buy_N_Volume
حجم خرید حقوقی
(ct).Sell_CountI
تعداد فروشنده حقیقی
(ct).Sell_CountN
تعداد فروشنده حقوقی
(ct).Sell_I_Volume
حجم فروش حقیقی
(ct).Sell_N_Volume حجم فروش حقوقی

 

آمارهای کلیدی در فیلتر

فیلد توضیح
[is1] میانگین ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
[is2] میانگین ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته
[is3] رتبه ارزش معاملات در ۳ ماه گذشته
[is4] رتبه ارزش معاملات در ۱۲ ماه گذشته

[is5] میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
[is6] میانگین حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشت
[is7] رتبه حجم معاملات در ۳ ماه گذشته
[is8] رتبه حجم معاملات در ۱۲ ماه گذشته

[is9] میانگین دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
[is10] میانگین دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته
[is11] رتبه دفعات معاملات روزانه در ۳ ماه گذشته
[is12] رتبه دفعات معاملات روزانه در ۱۲ ماه گذشته

[is13] قیمت میانگین وزنی آخرین روز – بدون دخالت حجم مبنا
[is14] قیمت میانگین وزنی آخرین روز – با دخالت حجم مبنا

[is15] ارزش معاملات آخرین روز
[is16] حجم معاملات آخرین روز
[is17] دفعات معاملات در آخرین روز

[is18] تعداد روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
[is19] تعداد روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
[is20] درصد روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
[is21] درصد روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته
[is22] رتبه روزهای منفی در ۳ ماه گذشته
[is23] رتبه روزهای منفی در ۱۲ ماه گذشته<
[is24] روزهای بدون معامله در ۳ ماه گذشته
[is25] روزهای بدون معامله در ۱۲ ماه گذشته
[is26] تعداد روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
[is27] تعداد روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
[is28] درصد روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
[is29] درصد روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
[is30] رتبه روزهای مثبت در ۳ ماه گذشته
[is31] رتبه روزهای مثبت در ۱۲ ماه گذشته
[is32] روزهای با معامله در ۳ ماه گذشته
[is33] روزهای با معامله در ۱۲ ماه گذشته
[is34] رتبه روزهای با معامله در ۳ ماه گذشته
[is35] رتبه روزهای با معامله در ۱۲ ماه گذشته

[is36]
[is37]
[is38]
[is39]
[is40]
[is41]
[is42]
[is43]
[is44]
[is45]
[is46]
[is47]
[is48]
[is49]
[is50]
[is51]
[is52]
[is53]
[is54]
[is55]
[is56]
[is67]
[is58]
[is59]
[is60]
[is61]
[is62]
[is63]
[is64]
[is65]
[is66]
[is67]
[is68]
[is69]
[is70]
[is71]
[is72]
[is73]
[is74]
[is75]
[is76]
[is77]
[is78]
[is79]
[is80]
[is81]
[is82]
[is83]
[is84]
[is85]
[is86]
[is87]
[is88]
[is89]
[is90]
[is36] ارزش شرکت در آخرین روز
[is37] رتبه ارزش شرکت در آخرین روز
[is38] تعداد روزهای باز در ۳ ماه گذشته
[is39] تعداد روزهای باز در ۱۲ ماه گذشته
[is40] درصد روزهای باز در ۳ ماه گذشته
[is41] درصد روزهای باز در ۱۲ ماه گذشته
[is42] رتبه روزهای باز در ۳ ماه گذشته
[is43] رتبه روزهای باز در ۱۲ ماه گذشته
[is44] تعداد روزهای بسته در ۳ ماه گذشته
[is45] تعداد روزهای بسته در ۱۲ ماه گذشته
[is46] درصد روزهای بسته در ۳ ماه گذشته
[is47] درصد روزهای بسته در ۱۲ ماه گذشته
[is48] رتبه روزهای بسته در ۳ ماه گذشته
[is49] رتبه روزهای بسته در ۱۲ ماه گذشته
[is50] میانگین حجم خرید حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is51] میانگین حجم خرید حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is52] رتبه حجم خرید حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is53] رتبه حجم خرید حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is54] میانگین حجم خرید حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is55] میانگین حجم خرید حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is56] رتبه حجم خرید حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is57] رتبه حجم خرید حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is58] میانگین تعداد خریدار حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is59] میانگین تعداد خریدار حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is60] رتبه تعداد خریدار حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is61] رتبه تعداد خریدار حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is62] میانگین تعداد خریدار حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is63] میانگین تعداد خریدار حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is64] رتبه تعداد خریدار حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is65] رتبه تعداد خریدار حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is66] میانگین تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته
[is67] میانگین تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته
[is68] رتبه تعداد خریداران در ۳ ماه گذشته
[is69] رتبه تعداد خریداران در ۱۲ ماه گذشته
[is70] میانگین حجم فروش حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is71] میانگین حجم فروش حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is72] رتبه حجم فروش حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is73] رتبه حجم فروش حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is74] میانگین حجم فروش حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is75] میانگین حجم فروش حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is76] رتبه حجم فروش حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is77] رتبه حجم فروش حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is78] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is79] میانگین تعداد فروشنده حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is80] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در ۳ ماه گذشته
[is81] رتبه تعداد فروشنده حقیقی در ۱۲ ماه گذشته
[is82] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is83] میانگین تعداد فروشنده حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is84] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در ۳ ماه گذشته
[is85] رتبه تعداد فروشنده حقوقی در ۱۲ ماه گذشته
[is86] میانگین تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته
[is87] میانگین تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته
[is88] رتبه تعداد فروشندگان در ۳ ماه گذشته
[is89] رتبه تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته

راهنمای تصویری عملگرهای فیلترنویسی روی تابلو

عملگرهای فیلتر نویسی در تابلو tsetmc در تصویر زیر نمایش داده شده است تا بهتر با جایگاه و نحوه کاربرد آنها آشنا شوید.

راهنما فیلتر نویسی
راهنما فیلتر نویسی tsetmc

 

برای شروع و آشنایی بیشتر میتوانید از فیلترهای آماده سایت آموزش بورس استفاده کنید.

مجموعه فیلترهای کاربردی بورس تهران

 

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مجتبی رضایی
  آبان 13, 1401 15:57

  سلام:
  خسته نباشید عملگرهای فیلتر نویسی تو سایت tseبرای بنده نمایش داده نمیشه . امکانش هست برای بذطرف کردند مشکل بنده را راهنمایی نمایید؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مجتبی رضایی
  آبان 13, 1401 15:57

  سلام:
  خسته نباشید عملگرهای فیلتر نویسی تو سایت tseبرای بنده نمایش داده نمیشه . امکانش هست برای بذطرف کردند مشکل بنده را راهنمایی نمایید؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up